Communicatie met ouders

Ouders zijn zeer belangrijke betrokkenen bij het gehele leerproces. We benaderen hen als ervaringsdeskundigen (zij kennen hun kind immers het best) en trachten hen zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijsgebeuren. We staan open voor hun bedenkingen en bezorgdheden. Bij problemen wordt de directie op de hoogte gebracht.

 

We gebruiken verschillende middelen om met ouders te communiceren:

 

Mondelinge communicatie:

De voertaal op school is het algemeen Nederlands. Wij stimuleren ouders om dit ook te praten. Aangezien een percentage van onze ouders het Nederlands niet beheersen en wij toch opteren voor een maximale kans op communicatie, is het toegelaten dat ouders Frans praten. Als personeelslid van de school proberen we hierin toch steeds het Nederlands te handhaven. Er kan via de zorgcoördinator een tolk aangevraagd worden.

 

Schriftelijke communicatie:

Brieven worden enkel in het Nederlands meegegeven, na nazicht door de directie. Gelieve een eenvoudig taalgebruik te hanteren. De brieven worden meegegeven via het heen-en-weer schriftje of agenda van de leerlingen. Brieven die uitgedeeld dienen te worden via het secretariaat moeten steeds door de leerkracht gelezen worden. Administratief medewerker Annick steekt de brieven in het postbakje van de klasleerkracht in de leraarskamer, of bij hoogdringendheid zal zij ze in de klas zelf komen afgeven.

 

Contact via mail:

Elke leerkracht heeft een persoonlijk mailadres; dit vindt u terug op de webpagina SCHOOLTEAM.

Berichten worden ook doorgestuurd via GIMME (www.gimme.be). De ICT-coördinator van de school, Paul Peerlings, kan je hierover meer info verschaffen.

 

Agenda:

De schoolagenda is de eerstelijnscommunicatie tussen school en ouders. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkrachten erop toe te zien dat de agenda regelmatig ingevuld is, alle data ingevuld zijn en dagelijks te paraferen. Informatie die ingeschreven dient te worden in de agenda: huiswerk dat gemaakt dient te worden, materialen die dienen meegebracht te worden, brieven die werden meegegeven, belangrijke informatie m.b.t. het functioneren van het kind. Van de ouders wordt verwacht dat zij op hun beurt dagelijks de agenda ondertekenen.

 

Telefoon:

In normale omstandigheden verloopt de eerstelijnscommunicatie via de schoolagenda. In bepaalde omstandigheden (wanneer ouders niet reageren op berichten in de agenda, bij hoogdringendheid, indien de ouders de agenda niet/onvoldoende nakijken, …) kan ervoor gekozen worden te communiceren via telefoon. Ook hier is het zo dat leerkrachten de eerstelijnscommunicatie op zich nemen! Alle telefoontjes over dagdagelijkse zaken (vergeten van zwemgerief, niet maken van huiswerk, probleemgedrag, …) worden gedaan door de leerkrachten die het zelf nodig achten met de ouders te communiceren! Pas bij ernstige problemen, … kan aan de zorgcoördinator Hilde Coppens of de directie gevraagd worden de ouders te contacteren.

 

Rapporten:

Vier keer per jaar wordt er een rapport opgemaakt. Dit gebeurt digitaal.

Rapporten kun je verwachten op volgende tijdstippen:

– net voor de allerheiligenvakantie (eind oktober)

– net voor de kerstvakantie (eind december)

– in de loop van maart

– net voor de grote vakantie (eind juni)

Bij het schrijven van rapporten is er voldoende aandacht voor de positieve aspecten van de leerling zonder de realiteit uit de weg te gaan.

De rapporten worden eerst ter inzage en ondertekening aan de directie afgegeven.