Zorg

Onze zorgvisie

 

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat kinderen zich goed voelen en graag naar school komen. We zijn er als schoolteam immers van overtuigd dat een goed gevoel en motivatie de kansen tot leerontwikkeling in belangrijke mate kan beïnvloeden.

Het schoolteam wil een goede sfeer scheppen zodat ze zich in optimale omstandigheden kunnen ontplooien. We begeleiden kinderen binnen hun ontwikkelingsproces. We werken op kindermaat, zodat we elke kind maximale kansen kunnen bieden om het te begeleiden binnen zijn leerproces.

 

Klasleerkrachten zorgen voor een brede basiszorg. Waaronder wij verstaan: een preventief, doelgericht aanbod; oog voor de totale ontwikkeling van het kind, begeleiden van het leerproces en een gedifferentieerde zorgwerking.

We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

 

Het team werkt handelingsgericht volgens deze pijlers:

  • Onderwijsbehoeften van de leerlingen
  • Het gaat om afstemmen en wisselwerking
  • De leerkracht doet er toe
  • Positieve aspecten zijn van groot belang
  • We werken constructief samen
  • Handelen is doelgericht
  • Werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

 

Hierbij doorlopen we de fases van het zorgcontinuüm met gedeelde verantwoordelijkheid.

Via een open communicatie zetten we in op een gezamenlijke doelgerichtheid met alle evenwaardige partners (schoolteam, kinderen, ouders, CLB, externe hulpverleners, …).

 

Als effect van ons zorgbeleid streven wij er naar dat alle kinderen zich goed voelen, dat er maximale ontwikkelingskansen in functie van het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen geboden worden en dat het kind doorheen onze school zijn positieve kenmerken ontdekt en gestimuleerd ziet.